اعضای هیئت علمی

محمدحسین سورگی

 دکتری مکانیک

هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه شهید بهشتی- پردیس عباسپور

ایمیل | صفحه شخصی

دکتر سید سعید محتسبی

هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

دکتر میثم فرج‌اللهی

پژوهشگر پسا دکتری مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

مقطع دکتری

مهدی جوکار

دانشجوی دکتری مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

مجید خدیو

دانشجوی دکتری مکانیک

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

ایمیل | صفحه شخصی

حسین شاهی

دانشجوی دکتری مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

سعید شکی

دانشجوی دکتری مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

سعید منصوری

دانشجوی دکتری مکانیک

دانشگاه صنعتی شریف

ایمیل | صفحه شخصی

حسین کشاورز

دانشجوی دکتری مکانیک

دانشگاه صنعتی شریف

ایمیل | صفحه شخصی

احمد اسماعیل زاده

 دکتری  مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

مقطع کارشناسی ارشد

عارف نظری

 کارشناس ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

امیر خدامی

دانشجوی کارشناسی ارشد برق

دانشگاه شهید بهشتی – شهید عباسپور

ایمیل | صفحه شخصی

آرمین احرام پوش

 کارشناس ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

نفیسه فریدی راد

دانشجوی کارشناس ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

ساحل صالحی

دانشجوی کارشناس ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

سعید ظهوری

  کارشناس ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

امیرحسین طباطبایی

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

پیام نوری زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

مصطفی اسلامی

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

رضا نوروزی

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

میلاد شفیعی

 کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

ریحانه میرجلیلی

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

سینا پرهیزکار

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

رضا باصفا

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

مریم کدخدایی

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

مهیار اشکواری

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

محمد مهدی کشاورزی

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

فریبا محمودی

دانشجوی کارشناسی

ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

بهنام اکبری

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

محمد آزادمقدم

کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

شایان جنتی

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

داوود درستکار

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

سروش رفیعی

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

حمیدرضا علایی

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

میلاد موسوی

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

سعید صمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

امید احمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

مهران عشوری

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

حمید اسدالهی

دانشجوی کارشناس ارشد مخابرات

دانشگاه شهید رجایی

ایمیل | صفحه شخصی

مقطع کارشناسی

حسین مرواریدی

دانشجوی کارشناسی طراحی صنعتی

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

شهرزاد دمرچلی

دانشجوی کارشناسی مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

غزل جناب

دانشجوی کارشناسی طراحی صنعتی

دانشگاه هنر تهران

ایمیل | صفحه شخصی

مهرداد گوهرزای

دانشجوی کارشناسی مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

آرمان نیکخواه

دانشجوی کارشناسی مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

بشری ارغوانی

دانشجوی کارشناسی مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

حامد پوریای‌ولی

دانشجوی کارشناسی مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

هانیه رضایی

دانشجوی کارشناسی مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

بزرگمهر منصوری

دانشجوی کارشناسی مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

سیدحمیدرضا علوی

 دانشجوی کارشناسی مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

علی مظفری

 دانشجوی کارشناسی مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

امین امانی

دانشجوی مهندسی برق و الکترونیک

دانشگاه آزاد کرمان

ایمیل | صفحه شخصی

محسن شعبانی

 دانشجوی کارشناسی برق و الکترونیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

آزیتاشریف احمدیان

دانشجوی کارشناسی مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

مسعود یوسفی

دانشجوی کارشناسی مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

امیر بهمن آبادی

دانشجوی کارشناسی مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

محمدمتین بهزادی

دانشجوی کارشناسی مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

یاسین ساقیان

دانشجوی کارشناسی مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

علی عباس زاده

دانشجوی کارشناسی مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

امیر سیاوش بشردوست

دانشجوی کارشناسی مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی