اعضای هیئت علمی

محمدحسین سورگی

 دکتری مکانیک

هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه شهید بهشتی- پردیس عباسپور

ایمیل | صفحه شخصی

دکتر سید سعید محتسبی

هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

دکتر میثم فرج‌اللهی

پژوهشگر پسا دکتری مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

مقطع دکتری

علیرضا یزدان‌پناه

دانشجوی دکتری مهندسی برق

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

احمد اسماعیل زاده

 دانشجوی دکتری  مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

حسین شاهی

دانشجوی دکتری مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

سعید شکی

دانشجوی دکتری مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

ریحانه میرجلیلی

دانشجوی دکتری مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

حسین کشاورز

دانشجوی دکتری مکانیک

دانشگاه صنعتی شریف

ایمیل | صفحه شخصی

محمد‌مهدی ارزانی

دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر

دانشگاه علم و صنعت

ایمیل | صفحه شخصی

مقطع کارشناسی ارشد

عارف نظری

 کارشناس ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

آرمین احرام پوش

 کارشناس ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

نفیسه فریدی راد

کارشناس ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

ساحل صالحی

کارشناس ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

سعید ظهوری

دانشجوی  کارشناس ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

مریم کدخدایی

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

سینا پرهیزکار

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

رضا باصفا

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

میلاد شفیعی

 کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

سروش رفیعی

کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

حمیدرضا علایی

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

داوود درستکار

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

فاطمه ناظمی

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

محمد آزادمقدم

کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

شایان جنتی

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

میلاد موسوی

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

مهیار اشکواری

کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

فریبا محمودی

کارشناس مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

سعید صمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

امید احمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

مهران عشوری

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

حمیدرضا احمدیان

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

مهرداد گوهرزای

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه امیرکبیر

ایمیل | صفحه شخصی

 شیرکوه پیری

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیر

ایمیل | صفحه شخصی

رحیم انتظاری

کارشناسی ارشد  کامپیوتر

دانشگاه علم و صنعت

ایمیل | صفحه شخصی

علی متین‌نژاد

کارشناسی ارشد  کامپیوتر

دانشگاه علم و صنعت

ایمیل | صفحه شخصی

آرمان نیکخواه

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

علی عباس‌زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

مقطع کارشناسی

حسین مرواریدی

دانشجوی کارشناسی طراحی صنعتی

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

شهرزاد دمرچلی

کارشناس مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

غزل جناب

کارشناس طراحی صنعتی

دانشگاه هنر تهران

ایمیل | صفحه شخصی

شیدا امیری ریگی

دانشجوی کارشناسی طراحی صنعتی

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

 محمدعلی بذرافشانی

کارشناسی مکانیک

دانشگاه باهنر کرمان

ایمیل | صفحه شخصی

 حسام ملکی

 کارشناس هوانوردی

دانشگاه علوم و فنون هوایی

ایمیل | صفحه شخصی

امین امانی

کارشناس مهندسی برق و الکترونیک

دانشگاه آزاد کرمان

ایمیل | صفحه شخصی

محمد عرفانی

دانشجوی کارشناسی مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

امیر سیاوش بشردوست

دانشجوی کارشناسی مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

آرزو اردکانی

دانشجوی کارشناسی طراحی صنعتی

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

شهاب باتمانی

دانشجوی کارشناسی طراحی صنعتی

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

محمد میرنوروزی

دانشجوی کارشناسی مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

کتایون گشوادی

دانشجوی کارشناسی مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

زینب جعفری

دانشجوی کارشناسی مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

نرگس ایوبی

دانشجوی کارشناسی مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

علی میرمحمدصادقی

دانشجوی کارشناسی مکانیک

دانشگاه صنعتی بابل

ایمیل | صفحه شخصی

عاطفه فتوره‌چی

دانشجوی کارشناسی مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

ریحانه حسینی‌نژاد

دانشجوی کارشناسی مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

 فائزه حمیدی

کارشناسی معماری

دانشگاه آزاد قزوین

ایمیل | صفحه شخصی

شکیب علی‌پور

کارشناس طراحی صنعتی

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی