تقدیر از رییس مرکز سیستم ها و فناوری های پیشرفته در جشنواره ابن سینا