بررسی و اجرای پایلوت سامانه پایش بر خط خطوط انتقال و تغذیه گاز با استفاده از فناوری های نوین