بازدید دکتر منطقی، رییس وقت صنایع هوایی ایران از مرکز سیستم ها و فناوری های پیشرفته