بازدید هیئت فرانسوی از مرکز سیستم ها و فناوری های پیشرفته