اعضای پیشین

مقطع دکترا

مجید ساده دل

دانشجوی دکتری مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

فاطمه عقیقی

دانشجوی دکتری مکانیک

؟

ایمیل | صفحه شخصی

مینا بنی اسد

دانشجوی دکتری مکانیک

دانشگاه صنعتی شریف

مهدی میرصادقی

دانشجوی دکتری مکانیک

دانشگاه کلگری – کانادا

حسین راپل

دانشجوی دکتری مکانیک

دانشگاه لوکزامبورگ – لوکزامبورگ

امیرمسعود قاسمی تودشکی

دکتری مکانیک

دانشگاه سیمون فریزر کانادا

ایمیل | صفحه شخصی

سپیده افشار

دانشجوی دکتری مکانیک

دانشگاه واترلوو – کانادا

مینا علی بیگی

دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر

دانشگاه تهران

شادی تصدیقی

دانشجوی دکتری مکانیک

دانشگاه WPI – آمریکا

علی طاهری فرد

دانشجوی دکتری مکانیک

دانشگاه صنعتی شریف

محمدصادق صالح

دانشجوی دکتری مکانیک

 دانشگاه واشنگتن استیت – آمریکا

سمانه حسینقلی‌زاده

دانشجوی دکتری مکانیک

دانشگاه ترنتو – کانادا

بشری ارغوانی

 کارشناس مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

هانیه رضایی

کارشناس مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

بزرگمهر منصوری

دانشجوی کارشناسی مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

سیدحمیدرضا علوی

 دانشجوی کارشناسی مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

علی مظفری

 دانشجوی کارشناسی مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

مسعود یوسفی

دانشجوی کارشناسی مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

محمد  وکیلی نژاد

دانشجوی دکتری مکانیک

دانشگاه ENSAM-فرانسه

ایمیل | صفحه شخصی

امیر خدامی

 کارشناس ارشد برق

دانشگاه شهید بهشتی – شهید عباسپور

ایمیل | صفحه شخصی

رضا نوروزی

 کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

مصطفی اسلامی

کارشناس ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

پیام نوری زاده

 کارشناس ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

امیرحسین طباطبایی

 کارشناس ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

محمد شیخ مان

کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

وحیده اسحاقیان

?

ایمیل | صفحه شخصی

بهزاد اقبالی

دانشجوی فوق لیسانس مکانیک

دانشگاه آزاد (علوم و تحقیقات)

شادروان حامد سبحانی

فوق لیسانس مکانیک

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مجتبی رستگاری

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

سیدعلی احمدی بروغنی

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

محمدامین سیاحیان

?

ایمیل | صفحه شخصی

محمد مهدویان

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه سیمون فریزر کانادا

ایمیل | صفحه شخصی

ساجد محمدی الموتی

دانشجوی کارشناسی ارشد سازه‎های فضایی

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

زینب سبحانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه McGill کانادا

ایمیل | صفحه شخصی

محمد مهدی کشاورزی

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

حامد پوریای‌ولی

کارشناس مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

مقطع کارشناسی

نگار مزرعه

لیسانس مکانیک

دانشگاه تهران

امیرحسین سیاحیان

مهندسی تکنولوژی سخت افزار

دانشگاه سمنان

ایمیل | صفحه شخصی

زهرا داوودی

 کارشناسی

دانشگاه کرج

ایمیل | صفحه شخصی

علیرضا سرمدی

دانشجوی کارشناسی برق و الکترونیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

فاطمه علیدوست

دانشجوی کارشناسی مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

علی احمدی

دانشجوی کارشناسی مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

نگار حسینی

کارشناسی مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

علی پیشبین

کارشناسی مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

سید شهاب حشمت دهکردی

کارشناسی مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

مهدی جوکار

دانشجوی دکتری مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

سعید منصوری

دکتری مکانیک

دانشگاه صنعتی شریف

ایمیل | صفحه شخصی

مجید خدیو

 دکتری مکانیک

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

ایمیل | صفحه شخصی