چارت سازمانی

مرکز سیستم‌ها و فناوری‌های پیشرفته با توجه به زمینه‌های کاری متنوع و همچنین دارا بودن کادری فنی و مجرب از آغاز تا کنون، فعالیت‌های خود را در قالب ساختاری منسجم و ماتریسی مدیریت کرده است که موفقیت‌های خود را نیز مدیون همین روش است.

این مجموعه با دارا بودن 4 پورتفلیو و 7 گروه در قالب 2 دپارتمانِ علمی و فنی – مهندسی توانسته است با نظارت و برنامه‌ریزی همه جانبه، فعالیت‌های داخلی و خارجی خود را به نحوی پیش ببرد که بیشترین بهره‌وری و بهترین مدیریت زمان را از نیروهای خود در به ثمر نشاندن اهداف کوتاه مدت و بلند مدت به همراه داشته باشد.

Modified-chart-4