چارت سازمانی

مرکز سیستم ها و فناوری های پیشرفته با توجه به زمینه های کاری متنوع و همچنین دارا بودن کادری فنی و مجرب از آغاز تا کنون، فعالیت های خود را در قالب ساختاری منسجم و ماتریسی مدیریت کرده است که موفقیت های خود را نیز مدیون همین روش است.

این مجموعه با دارا بودن 4 پورتفلیو و 7 گروه در قالب 2 دپارتمانِ علمی و فنی – مهندسی توانسته است با نظارت و برنامه ریزی همه جانبه، فعالیت های داخلی و خارجی خود را به نحوی پیش ببرد که بیشترین بهره وری و بهترین مدیریت زمان را از نیروهای خود در به ثمر نشاندن اهداف کوتاه مدت و بلند مدت به همراه داشته باشد.

Modified Chart 3